เอกสารดาวน์โหลด

  048/2556
  049/2556
  056/2553
  056/2554
  077/2554
  ๑ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  ๑ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  142/2556
  157/2554
  158/2553
  170/2556
  ๑๗๗/๒๕๕๗
  182/2553
  2012 Thailand Situation and progress report on prevention and suppression of trafficking in persons
  2013 Thailand Situation and progress report on prevention and suppression of trafficking in persons
  231/2553
  258/2553
  350/2554
  425/2555
  466/2555
  ๕๗๗/๒๕๕๗
  600/2556
  curriculum for training of personnel from ministry of labour and concerned agencies to prevent and protect victims of labour trafficking
  Department of Fisheries_labour issues_Appendix 1
  Info on Samutsakhon Province_Appendix 2
  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA ON BILATERAL COOPERATION FOR ELIMINATING TRAFFICKING IN PERSONS AND PROTECTI
  operational Guideline on the prevention and suppression of trafficking for labour purposes and assistance and protection protection and protection for trafficked persons
  scope and elements of identification of trafficked persons
  scope and elements of identification of trafficked persons
  Thailand’s Anti-Human Trafficking Action Plan 2012 – 2013
  The National Policy, Strategies, and Measures to Prevent and Suppress Trafficking in Persons (2011-2016)
  TIP paper 2012 presented to US Ambassador on March 1_2013
  UNIAP Thailand Monthly News Digest for May 2013
  UNODC’s Global Report on Trafficking in Persons ประจำปี 2014
  การดำเนินงานเพื่อผ่อนผันให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานได้ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
  การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
  ขอบเขตและองค์ประกอบในการคัดแยกผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์
  ข้อเสนอแนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบประมง
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการและแนวแนะเรื่องสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์
  คำกล่าวรายงาน ของ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำปี 2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
  คำกล่าวเปิดงานของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ค้ามนุษย์ฯ
  คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำสั้งทางปกครองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย
  คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดทำโดย พม. ประเทศไทย (กลุ่มที่ 3*)
  คํากล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจําปี 2558 ในวันศุกร์ที่5 มิถุนายน 2558
  ตำแหน่งนิติกร
  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์
  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายและแผน
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์
  บันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้าม
  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือทวิภาคี ว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
  ผลงานสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
  มติ เรื่อง ข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงานประมง
  ระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๘
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ๔ ตำแหน่ง
  รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่1/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่2/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่3/2555
  รายงานทั่วโลกเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ Global report on trafficking in persons
  รายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2557
  รายงานผลการศึกษาระบบฐานข้อมูล ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
  รายงานสถานะการและดำเนิการป้องกันและปราบปรามการค้ามุนษย์ 2552
  รายงานสถานะการและดำเนิการป้องกันและปราบปรามการค้ามุนษย์ 2553
  รายงานสถานะการและดำเนิการป้องกันและปราบปรามการค้ามุนษย์ 2554
  รายงานสถานะการและดำเนิการป้องกันและปราบปรามการค้ามุนษย์ 2555
  ศูนย์ประสานแรงงานประมง
  สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน (แบบ กปค.03)
  สูจิบัตร " วันต่อต้านการค้ามนุษย์ " ประจำปี 2557
  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปราม ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี่เด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ศปคม.จังหวัด
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
  แบบการเสนอโครงการ (แบบ กปค.01)
  แบบคำขอรับความช่วยเหลือรายบุคคล-ค้ามนุษย์
  แบบฟอร์มการรายงาน การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  แบบฟอร์มจดทะเบียนองค์กร
  แบบฟอร์มผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปี 2555
  แบบฟอร์มรายงานผลการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  แบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด
  แบบรายงาน ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุน (แบบ กปค.02)
  แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2556
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีจบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  แผนปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ของประเทศไทย
  ใบสมัครงาน