แบบฟอร์ม

  scope and elements of identification of trafficked persons
  คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ค้ามนุษย์ฯ
  สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน (แบบ กปค.03)
  เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ศปคม.จังหวัด
  แบบการเสนอโครงการ (แบบ กปค.01)
  แบบคำขอรับความช่วยเหลือรายบุคคล-ค้ามนุษย์
  แบบฟอร์มการรายงาน การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  แบบฟอร์มจดทะเบียนองค์กร
  แบบฟอร์มผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปี 2555
  แบบฟอร์มรายงานผลการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  แบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุน (แบบ กปค.02)
  แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์