มัลติมีเดีย   การมอบนโยบายเรื่องระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด