นอกกระทรวง
  กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย 
  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
  กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
   

กรม / สำนักงาน และหน่วยงานเทียบเท่ากรม

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง
  กรมการกงสุล กรมประมง    
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมเจ้าท่า
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน
  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองพยาน   
  สำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ           
  สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว