ทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2555

มูลนิธิผู้หญิง
ทะเบียนเลขที่ : 001/2555
ผู้บริหารองค์กร : นางศิริพร สะโครบาเนค
วันที่ออกหนังสือรับรอง : 17 มกราคม 2555
สถานที่ติดต่อ : 295 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 62 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
     
กลุ่มหญิงสู้ชีวิต
ทะเบียนเลขที่ : 002/2555
ผู้บริหารองค์กร : บุญกอง กองสมบัติ
วันที่ออกหนังสือรับรอง : 11 เมษายน 2555
สถานที่ติดต่อ : 295 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 62 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
     
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ทะเบียนเลขที่ : 003/2555
ผู้บริหารองค์กร : นายพลเดช ปิ่นประทีป
วันที่ออกหนังสือรับรอง : 24 เมษายน 2555
สถานที่ติดต่อ : 693 ถนนบำรุงเมือง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรพ่าย กรุงเทพฯ 10100