ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ

 1. นำเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในนโยบาย และมาตรการในการป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งกลับ และดำเนินคดี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
 2. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ในภาพรวมของจังหวัด
 3. เป็นศูนย์กลางบัญชาการ การสื่อสาร การสั่งการในระดับหนึ่ง และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน
 5. จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารกระทรวง / กรมใช้งาน
  • บริหารจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ
  • วิเคราะห์ กลั่นกรอง เลือกสรรข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ จัดทำให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพียงพอ เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบของศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับ และให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถใช้ประโยชน์
  • กำกับดูแลฐานข้อมูลกลางด้านการค้ามนุษย์
  • จัดทำและผลิตรายงาน เผยแพร่ข้อมูลสถิติ

คณะปฏิบัติการคุ้มครองช่วยเหลือ

 1. รับแจ้งเหตุ สืบเสาะข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาในการคัดแยกเหยื่อ การเข้าช่วยเหลือให้พ้นจากสภาพแวดล้อม การดำเนินคดี และในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม
 3. ประสานและระดมทรัพยากรและบุคลากร (ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ ล่าม) เพื่อใช้ในการคุ้มครองช่วยเหลือ
 4. ส่งต่อข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการคุ้มครองช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ
 5. งานป้องกัน ฟื้นฟู และคืนสู่สังคม
 6. ประสานและระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูและความช่วยเหลือในการคืนสู่สังคม
 7. รณรงค์และเผยแพร่การป้องกันภัยการค้ามนุษย์ ประชาสัมพันธ์บริการและผลงานของภาครัฐ
 8. ประสานเครือข่ายมูลนิธิ องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน ส่วนบริหารราชการท้องถิ่น
 9. ติดตาม ประเมินผล ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน ฟื้นฟูและคืนสู่สังคม
 10. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของจังหวัด
 11. สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากร

งานนโยบายและสารสนเทศ

 1. จัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารของจังหวัด
 2. กำหนดตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูล ให้เชื่อมโยง ทันสมัย สะดวก รวดเร็วต่อการใช้งาน และการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่สนับสนุนระบบฐานข้อมูล
 3. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหา รูปแบบการค้ามนุษย์ มาตรการป้องกันและแก้ไขของจังหวัด
 4. วิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการ
 5. จัดทำ พัฒนา หรือบูรณาการแผนงาน/โครงการเข้ากับแผนพัฒนาของจังหวัด
 6. จัดทำข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตเอกสาร รายงาน สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และเครือข่ายโทรทัศน์ (เคเบิล) ในท้องถิ่นและทางเว็บไซต์จังหวัด